more fresh snow in the Stubai valley, Austria; 30-06-14

More fresh snow, stubai Valley, Austria; 30-06-14

More fresh snow, stubai Valley, Austria; 30-06-14

Advertisements